(via Coffee coffee and more coffee: Mutant Girls Squad)

Sento shojo: Chi no tekkamen densetsu - Noboru Iguchi, Yoshihiro Nishimura, and Tak Sakaguchi - 2010

(via Coffee coffee and more coffee: Mutant Girls Squad)

Sento shojo: Chi no tekkamen densetsu - Noboru Iguchi, Yoshihiro Nishimura, and Tak Sakaguchi - 2010