liquidnight:

Prostitutes, Yoshiwara district
Edo period Japan, circa 1870
Albumen print
From Anonymous by Robert Flynn Johnson

liquidnight:

Prostitutes, Yoshiwara district

Edo period Japan, circa 1870

Albumen print

From Anonymous by Robert Flynn Johnson